Home News update นิสสัน เดินหน้าสานต่อโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน

นิสสัน เดินหน้าสานต่อโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน

by Gotz
981 views

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมมือกับแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น (CARE International Japan) และมูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) ประกาศเดินหน้าแผนดำเนินงานระยะที่สองของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน (Youth Leadership Development: YLD) เพื่อขยายผลให้สามารถเข้าถึงนักเรียน 1,600 คน ภายใต้เป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยในจังหวัดสมุทรปราการ ระยอง และพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการฯ ระยะแรกที่ได้ฝึกอบรมนักเรียนจำนวนกว่า 1,400 คน นิสสัน จึงได้สานต่อความร่วมมือกับแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะที่สอง ตั้งแต่เมษายน 2563 – มีนาคม 2566  ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมนักเรียนไทยจำนวน 1,600 คน จาก 16​ โรงเรียน ขยายโอกาส ในจังหวัดสมุทรปราการ ระยอง และพระนครศรีอยุธยา

โดยโครงการฯ ระยะที่สองนี้ มุ่งหวังในการเสริมสร้างภาวะผู้นำ และทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจขนาดเล็ก ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นอกจากการฝึกอบรมทักษะภาวะผู้นำอันเป็นหัวใจหลักของโครงการแล้ว โครงการฯ ยังได้บูรณาการสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม และคณิตศาสตร์)  และทักษะผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตรอีกด้วย ในระยะที่สองนี้ นิสสัน ได้บรรจุโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม นิสสัน วากุ-วากุ เพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้

นอกจากนี้ นิสสันยังมีส่วนร่วมในการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ในสิ่งแวดล้อม  ให้ความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน ยังสะท้อน ถึงวิสัยทัศน์ระดับโลกของนิสสันในการพัฒนาชีวิตของผู้คน

ความร่วมมือของ นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย คือ หนึ่งในแนวทางการตอบแทนต่อชุมชนท้องถิ่นและเสริมสร้างพลังให้กับเยาวชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ นิสสัน คลิ๊กที่นี่

Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights