Home News update ชมรมลมหายใจไร้มลทิน ขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างความซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน

ชมรมลมหายใจไร้มลทิน ขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างความซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน

by Gotz
875 views

“ชมรมลมหายใจไร้มลทิน” โดยการสนับสนุนของ “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตามโครงการ “ซื่อสัตย์ สร้างความรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และขยายเครือข่ายเยาวชน ตามพันธกิจมูลนิธิฯ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ และบริเวณชายหาดบางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมนี้มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 22 คน แกนนำชุมชน 12 หมู่บ้าน จำนวน 12 คน โดยวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น กิจกรรมเชิงกระบวนการ กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมเปิดที่ใจปรับที่เรา กิจกรรมมือน้อยเปลี่ยนโลก กิจกรรมร่วมคิดร่วมทำพัฒนาบ้านกลาย กิจกรรมฐานแห่งการพัฒนา ฯลฯ

ส่วนวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมล่องเรือชมทะเลกลาย สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด กิจกรรมฐานผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด กิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ

ผู้สนใจร่วมเครือข่ายเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ lomhaijai.org และ facebook.com/LomhaijaiFoundation/

 

Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights