Home News update โตโยต้าร่วมกับ มธ. มอบรางวัล TTF Award ประจำปี 62-63 แก่นักวิชาการไทย

โตโยต้าร่วมกับ มธ. มอบรางวัล TTF Award ประจำปี 62-63 แก่นักวิชาการไทย

by Gotz
767 views

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบรางวัล TTF Award ประจำปี 2562-2563 (Toyota Thailand Foundation Award 2019-2020) เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนผลงานทางวิชาการของนักวิชาการไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การพิจารณารางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) เริ่มดำเนินการครั้งแรกปี พ.ศ.2538 โดย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง และสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย

โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความรู้” ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการ ในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์ แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยตลอดระยะเวลา 25 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และเผยแพร่งานเขียนวิชาการอันทรงคุณค่าไปแล้วทั้งสิ้น 63 เล่ม

โดยในปีนี้ มีผลงานวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 93 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น

 • ด้านสังคมศาสตร์    จำนวน    31 ผลงาน
 • ด้านมนุษยศาสตร์    จำนวน    17 ผลงาน
 • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    จำนวน 34 ผลงาน
 • ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    จำนวน    11 ผลงาน

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานวิชาการที่เห็นควรได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งสิ้น 4 รางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. รางวัลด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Award)

 • ผลงานเรื่อง “เถียงกันเรื่องแท้ง : สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม” 
 • ผู้เขียน: รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) รางวัลด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities Award)

 • ผลงานเรื่อง “เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา”
 • ผู้เขียน: ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
 • คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

3) รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)

 • ผลงานเรื่อง “โรคสมาธิสั้น”
 • ผู้เขียน: รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4) รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Environment & Technological Science Award) 

 • ผลงานเรื่อง “เอมไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ”
 • ผู้เขียน: รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า “ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลงานของนักวิชาการ ที่ได้อุทิศตนค้นคว้าผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการดีเด่นที่ได้รับรางวัลสู่สาธารณชนไปแล้วกว่า 60 เล่ม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลศึกษาหาความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล TTF Award จะเป็นพลังให้นักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัยและเป็นประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยสืบไป ”

 

รวมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ โตโยต้า คลิ๊กที่นี่

Youtube

Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights