Home News update โตโยต้า มอบทุนแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 50

โตโยต้า มอบทุนแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 50

by wa wa ztv
218 views

” คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ” ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 โดยมี อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ” ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ” พร้อมคณาจารย์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา อันเป็นรากฐาน ที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น โตโยต้า จึงดำเนินธุรกิจควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้าง ความสุขของผู้คนในสังคม ด้วยการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 50 ปี

โดยโตโยต้า ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,603 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 20,562,000 บาท ซึ่งในปีนี้มีนิสิตได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 12 คน รวมเป็นมูลค่า 960,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์                             จำนวน 3 ทุน             มูลค่าทุนละ 80,000 บาท

คณะอักษรศาสตร์                                  จำนวน 3 ทุน             มูลค่าทุนละ 80,000 บาท

คณะรัฐศาสตร์                                       จำนวน 2 ทุน             มูลค่าทุนละ 80,000 บาท

คณะทันตแพทยศาสตร์                           จำนวน 1 ทุน             มูลค่าทุนละ 80,000 บาท

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี            จำนวน 1 ทุน             มูลค่าทุนละ 80,000 บาท

คณะจิตวิทยา                                        จำนวน 1 ทุน             มูลค่าทุนละ 80,000 บาท

คณะเศรษฐศาสตร์                                 จำนวน 1 ทุน             มูลค่าทุนละ 80,000 บาท

โตโยต้า ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างครอบคลุม และเท่าเทียม ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) อันจะนำมาซึ่งการช่วยยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปิดช่องว่างทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับ โตโยต้า คลิกที่นี่

Youtube
Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights