Home News update โตโยต้า มอบทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 51

โตโยต้า มอบทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 51

by wa wa ztv
1164 views

นายโนริอากิ ยามาชิตะ ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดพร้อมด้วย ” นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ” ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ” นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 โดยมี อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ” ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ” พร้อมคณาจารย์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โนริอากิ ยามาชิตะ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น โตโยต้า จึงดำเนินธุรกิจควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้าง ความสุขของผู้คนในสังคมด้วยการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียน และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 51 ปี

โดยโตโยต้า ได้จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,615 ทุน มูลค่า 21,522,000 บาท โดยในปีนี้ มีนิสิตเข้ารับทุนดังกล่าวจำนวน 12 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นมูลค่า 960,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์                              จำนวน 4 ทุน    
  • คณะอักษรศาสตร์                                   จำนวน 2 ทุน    
  • คณะรัฐศาสตร์                                        จำนวน 2 ทุน    
  • คณะทันตแพทยศาสตร์                           จำนวน 1 ทุน    
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี             จำนวน 1 ทุน    
  • คณะจิตวิทยา                                         จำนวน 1 ทุน    
  • คณะเศรษฐศาสตร์                                  จำนวน 1 ทุน    

โตโยต้า ยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ด้วยการ “สานโอกาสสร้างรอยยิ้ม” ส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ได้นำเอาทุนการศึกษาไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงเติบโตเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติ และร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษา อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับ โตโยต้า คลิกที่นี่

Youtube
Home
Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights