Home News update มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา แก่ นร. นศ. ภาคอีสาน ประจำปี 63 จำนวน 147 ทุน

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา แก่ นร. นศ. ภาคอีสาน ประจำปี 63 จำนวน 147 ทุน

by Gotz
860 views

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 147 ทุน มูลค่า 3 ล้านบาท แก่นักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสในการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยตลอดระยะเวลา 28 ปี ได้ดำเนินกิจการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

  • ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

โครงการนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 17 ปี  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับทุนแล้วจำนวน 2,585 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 38 ล้านบาท โดยการมอบทุนการศึกษาในปีนี้ ได้แบ่งทุนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับนักศึกษาทุนพยาบาล จำนวนทั้งหมด 147 ทุน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของทุนดังต่อไปนี้

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 ทุน
  • ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 60 ทุน
  • ระดับนักศึกษาทุนพยาบาล (ตชด) จำนวน 7 ทุน

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 28 ปี เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน นิสิต และนักศึกษา ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 16,000 ทุน และยังคงรักษาพันธกิจของมูลนิธิในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ โตโยต้า คลิ๊กที่นี่

Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights