Home News update โตโยต้าจับมือ หอการค้าไทย และพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Business Accelerator” รุ่นที่ 4

โตโยต้าจับมือ หอการค้าไทย และพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Business Accelerator” รุ่นที่ 4

by wa wa ztv
415 views

” นายสนั่น  อังอุบลกุล ” ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลอง 90 ปี หอการค้าไทย ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กร และเศรษฐกิจประเทศ ภายใต้แนวคิด Connect – Competitive – Sustainable โดยเฉพาะประเด็นด้าน Competitive ที่หอการค้าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของโครงการ Business Accelerator ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการยกระดับธุรกิจ และพัฒนาสินค้า เพื่อมุ่งสู่ช่องทางการขายกับ Modern Trade”

นายสนั่น กล่าวในรายละเอียดของโครงการว่า “ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ที่ผ่านมา SMEs ไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก ในวันนี้เรามอง SMEs เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติในช่วงที่ผ่านมา และไม่สามารถแข่งขันได้ หรือต้องปิดกิจการไป แต่ก็ยังต้องการกลับมาดำเนินธุรกิจในอนาคต กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ยังดำเนินกิจการอยู่แต่ไม่มีความเข้มแข็ง ขาดทั้งทุน ขาดเทคโนโลยี ขาดแนวทางการบริหารจัดการเบื้องต้น ซึ่งกลุ่มนี้หอการค้าฯ พยายามผลักดันร่วมกับรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นความสำคัญ และเกิดมาตรการช่วยเหลือต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้กลุ่มนี้สามารถลุกขึ้นมาแข่งขันได้ต่อไป และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่ม SMEs ที่มีความเข้มแข็งในธุรกิจ มี Product ที่ชัดเจน และอยู่ในช่วงที่จะขยายกิจการ หรือต้องการเพิ่มช่องทางการขยายตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะใน Modern Trade”

“สำหรับโครงการ Business Accelerator จะมาตอบโจทย์ และช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการได้ทั้ง 3 กลุ่ม คนกลุ่มแรก อาจจะต้องการการปูพื้นความรู้ใหม่ สร้างความเข้าใจจนรากฐานมีความมั่นคง แล้วค่อยต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้น กลุ่มที่ 2 เป็นการเติมเครื่องมือบางอย่างที่ยังขาด เติมมุมมอง ปรับกระบวนการ เพื่อการเติบโตในอนาคต ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่พร้อมจะก้าวกระโดดแล้ว แต่อาจจะยังขาดผู้รู้ หรือพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ มาช่วยเติมเต็ม ให้ข้อคิด และเทคนิคในการบริหารขั้นสูง เพื่อมุ่งสู่ Modern Trade หรือขยายไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น” นายสนั่น กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการ

” นายพลิษศร์  ภิรมย์ภักดี ” รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการ Business Accelerator ริเริ่มจากการที่หอการค้าไทยร่วมกับบริษัทพันธมิตร เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการขยายช่องทางการขายกับ Modern Trade โดยเริ่มต้นจาก 7 บริษัท พันธมิตร ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) โดยหอการค้าไทย และพันธมิตรทั้งหมด ได้นำองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการวางแผน        และการดำเนินธุรกิจมาบ่มเพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 4 เดือน และเมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วก็จะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อซักซ้อมการนำเสนอสินค้าเสมือนจริงกับ Modern Trade ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาเรามีผู้ประกอบการจากโครงการฯ เข้าไปขายใน Modern Trade แล้วหลายราย จึงถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกผู้ประกอบการ ตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายตลาดที่กว้างมากยิ่งขึ้นได้เป็นอย่างดี

นายพลิษศร์ กล่าวต่อไปว่า “ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับ Business Accelerator รุ่นที่ 4 โดยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมผู้ประกบการภายใต้โครงการ ได้แก่

1) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้ามาช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

2) บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เข้ามาร่วมผลักดันผู้ประกอบการ ให้เข้าสู่ช่องทางการขายผ่านเครือข่ายพันธมิตร และโครงการจับคู่ธุรกิจของหอการค้าไทย

3) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ช่วยเสริมองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่จำเป็นกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านการผลิต

4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ดับเบิลยู แอคเคาน์ติ้ง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีระบบบัญชีเดียว ที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี เพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต”

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เพื่อร่วมเติบโตไปกับสังคมไทยในทุกมิติ โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่นคงมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” โดยนำองค์ความรู้ของโตโยต้าไปช่วยปรับปรุงวิถีการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้มีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง โดยได้ช่วยเหลือปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนไปแล้วกว่า 32 แห่งทั่วประเทศ เราจึงได้นำประสบการณ์ดังกล่าวเข้าส่งเสริมพันธกิจของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยร่วมมือจากองค์กรเอกชนชั้นนำของประเทศที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพในหลากหลายสาขา ในการแบ่งปันองค์ความรู้การดำเนินธุรกิจให้แก่บรรดาผู้ประกอบการไทย ภายใต้โครงการ Big Brother พี่ช่วยน้อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในโครงการฯไปแล้ว 26ราย”

“ในครั้งนี้ เราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมลงนามความร่วมมือใน “โครงการ BusinessAccelerator รุ่นที่ 4” และเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อไป” นายนันทวัฒน์ กล่าวย้ำด้วยความภาคภูมิใจ

” นายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล ” กรรมการบริหารหอการค้าไทย และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) กล่าวอีกด้วยว่า “โครงการ Business Accelerator ที่ผ่านมา 3 รุ่น เราบ่มเพาะผู้ประกอบการไปมากกว่า 190 บริษัท ผลักดันเข้าสู่ช่องทางการเจรจาทางการค้ากับ Modern Trade ได้มากกว่า 30 บริษัท ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการ SMEs เพราะจะเป็นการขยายตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์โควิดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs จึงจำเป็นต้องแสวงหาทางเลือกอื่น เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจว่าการจะเข้าสู่ตลาด Modern Trade ได้นั้น จะต้องพบกับเรื่องอะไร หรือต้องเตรียมรับกับเรื่องอะไรบ้าง หากขาดความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในช่องทางดังกล่าวได้ โครงการนี้จะเป็นการเปิดมุมมองในทุกมิติให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น”

“สำหรับวันนี้ เรามีการ Kickoff รุ่นที่ 4 โดยเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น เสริมในส่วนของประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในภาคธุรกิจจริง และยังเพิ่มเติมแนวทางจากการถอดบทเรียน โดยรุ่นพี่ของโครงการที่จบหลักสูตรไปแล้ว มาถ่ายทอดแนวความคิด และวิธีการพัฒนาศักยภาพให้กับเพื่อน SMEs ในรุ่นที่ 4 อีกด้วย” นายปิยะวัฒน์ กล่าวในที่สุด

โตโยต้า มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ “Business Accelerator” รุ่นที่ 4 เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพ SMEs มุ่งสู่ช่องทางขาย Modern trade ต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับ โตโยต้า คลิกที่นี่

Youtube
Home
Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights