Home News update โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์ “Toyota Campus Challenge 2020”

โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์ “Toyota Campus Challenge 2020”

by wa wa ztv
469 views

” นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ” รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในการประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม “Campus Challenge ครั้งที่ 7 ประจำปี 2020” ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างรอยยิ้มและลดการสูญเสียแก่สังคมไทย โดยได้จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ได้ดำเนินกิจกรรม Campus Challenge มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยสนับบสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาส และประสบการณ์ในการวางแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยของตน ซึ่งโตโยต้าเล็งเห็นว่า การแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะกลายมาเป็นผู้ขับรถบนท้องถนนในอนาคตข้างหน้า จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุ
ได้อย่างแท้จริง

โดยกิจกรรม Campus Challenge 2020 ได้เริ่มดำเนินการมา ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีโจทย์การวางแผนประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “จุดประกายไอเดียที่ใช่ เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในสถานศึกษาของคุณ” ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกเหนือจากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว ทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการนำเสนอผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อให้การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในครั้งนี้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการนำเสนอสมัยใหม่ อย่าง “ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์” ที่มาช่วยจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์แก่ทุกทีมที่เข้าประกวดและสำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 ทีม ได้เข้าร่วมอบรมเทคนิคการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์การตลาดชื่อดัง รวมถึงบริษัทชั้นนำต่างๆ อาทิ Infographic Thailand, Tencent Thailand, Happenn และ Dentsu X นอกจากนี้ ยังได้เข้าอบรมความรู้เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน โดย รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่จะมาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดในด้านการขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรม Campus Challenge 2020 มีนิสิตและนักศึกษาสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 700 ทีม ซึ่งหลังจากที่ได้นำเสนอแผนในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางท้องถนนในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย ไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละทีมได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 21,050 บาท ไปใช้ในการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดทำวีดีโอรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เป็นระยะเวลา 2 เดือน (18 สิงหาคม – 18 ตุลาคม 2564) และในรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 10 ทีมได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์ชื่อดังด้านการสื่อสาร

2) รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

3) คุณพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

4) คุณคมสันต์ ทรัพย์เอนกนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

6) คุณวุฒิชัย เชาว์เมธีวุฒิ Creative Director บริษัท dentsu MCGARRYBOWEN              

7) คุณภาณุพงศ์ เลิศรัศมีจิต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนสื่อโฆษณา บริษัท เด็นท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมทั้งได้เปิดประสบการณ์ทัศนศึกษา อบรมด้านการขับขี่ปลอดภัยภายในประเทศ เป็นเวลา 4 วัน พร้อมได้รับอุปกรณ์การศึกษา สำหรับทีมนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท รวมถึงโอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือพันธมิตร

ผลการตัดสิน Campus Challenge 2020 ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว มีดังนี้

♦ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

ทีม “คอร์กี้หยุดโลก” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– นางสาว ธณัฐยาภรณ์ เพียรชนะ

– นาย ธีระพันธ์ สุทธิประภา

– นาย อัษฎายุธ ใสภิรมย์

– นาย ศุภชัย ศรีคำ

♦ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

ทีม “Focus Group” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

– นาย ภูรี ปรียปวัตน์

– นาย สารินทร์ ตงศิริ

– นางสาว รติมาส จิรพงศานานุรักษ์

♦ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

ทีม “ราตรีปลอดภัย” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

– นาย วีรพล ขนานเภา

– นางสาว พิชญ์นรี มนจริง

– นางสาว ศุภนิดา เกติยะ

♦ รางวัลวีดีโอยอดเยี่ยม (จำนวน 3 รางวัล)ได้แก่

ทีม “งามผี้หลี้ CMRU” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

– นาย เอกชัย พุทธยศ

– นาย ศราวุธ รัตนวงศ์

– นาย ชนที เงินดี

– นาย ธวัชชัย คนสนิท

ทีม “วงเวียนจ๋า พี่มาแล้ว” มหาวิทยาลัยบูรพา

– นาย วาริส สำมะเนี๊ยะ

– นาย รัฐศาสตร์ ธรรมบัวชา

– นาย ศิวาพัชร์ วัชรภินันท์พล

– นางสาว ภัณฑิลา กองศรี

ทีม “Banana Girl” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– นางสาว ณัฐณิชา ถนอมมิตร

– นางสาว ธัญวรัตน์ ยิ้มดี

– นางสาว นพนันท์ เลิศไพบูลย์วงศ์

– นางสาว ณัฐนันท์ เจียมไชยศรี

♦ รางวัล Popular vote ได้แก่

ทีม “งามผี้หลี้ CMRU” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

– นาย เอกชัย พุทธยศ

– นาย ศราวุธ รัตนวงศ์

– นาย ชนที เงินดี

– นาย ธวัชชัย คนสนิท

” ผมดีใจที่ทางโตโยต้าให้มีกิจกรรมดีๆ อย่างกิจกรรม Campus Challenge ขึ้น ซึ่งทำให้พวกเราได้มีโอกาสแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในแบบของตัวเอง โดยพวกเราในฐานะตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะร่วมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนการสร้างวินัยและน้ำใจบนท้องถนน เพื่อสร้างสังคมคนขับรถดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และเพื่อทำให้ท้องถนนของเราเป็นถนนสีขาว ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นบนท้องถนนให้ได้อย่างแท้จริงครับ ” – ธีระพันธ์ สุทธิประภา ตัวแทนนักศึกษาจากทีมชนะเลิศ

โตโยต้า ได้ดำเนินโครงการถนนสีขาวมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อันเป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกิจกรรม Campus Challenge เป็นหนึ่งในกลไกที่จะช่วยสร้างคนขับรถดีบนท้องถนน  อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็ม และผลักดันสังคมไทยให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นสังคมที่ยั่งยืนตาม Sustainable Development Goals-SDGs ต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับ โตโยต้า คลิกที่นี่

Youtube
Home
Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights