Home News update OR จับมือ GC ขยายผล “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” ชวนจัดการพลาสติกใช้แล้ว

OR จับมือ GC ขยายผล “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” ชวนจัดการพลาสติกใช้แล้ว

by Gotz
989 views

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จับมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ก่อตั้ง “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” รับพลาสติกใช้แล้วนำกลับสู่ระบบหมุนเวียน สร้างมูลค่าเพิ่มอีกครั้ง โดยไม่ต้องนำทรัพยากรใหม่มาใช้ ล่าสุดขยายผลสู่การปฏิบัติ โดยใช้จุดแข็งของการเป็นสถานีบริการน้ำมันอันดับหนึ่งของไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศและ GC ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกมิติ ทั้งในส่วนโรงงานหรือกระบวนการผลิต (Smart Operating) ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Responsible Caring) จนมาเป็นโครงการ “พลาสติก (คืน) สุข” นำร่องเฟสแรก บริเวณ ชั้น 1 อาคาร Energy Complex A, ชั้น 1 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และที่ PTT Station สาขาประชาอุทิศ-ลาดพร้าว พร้อมเดินหน้ากระจายจุดรับสู่ PTT Station ทั่วประเทศต่อไป

สืบเนื่องจาก OR และ GC ได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข  ” โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU สำหรับความร่วมมือดังกล่าวไปเมื่อเร็วๆนี้  เพื่อร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

จากแนวคิดที่ต้องการแก้ปัญหาขยะพลาสติกให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ  โดยการสร้าง YOU เทิร์น Platform ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบ เพื่อนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปพลาสติกใช้แล้ว คัดแยกตั้งแต่ต้นทางสู่การขนส่งไปรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีคุณค่าหรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องรบกวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม ด้วยจุดแข็งของ OR ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันของไทย และมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ  จึงต่อยอดขยายผลแนวคิดดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการตั้ง ตู้พลาสติก(คืน)สุขตามที่ต่างๆ เพื่อรับพลาสติกใช้แล้วที่ผ่านการทำความสะอาดมาระดับหนึ่ง โดยเริ่มจากพื้นที่ทดลองในเขตกรุงเทพมหานคร และมีแผนจะขยายสู่ PTT Station ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

นางสาวจิราพร  ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “OR  รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการพลาสติก (คืน) สุข กับทาง GC ในครั้งนี้ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาพื้นที่ PTT Station ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการน้ำมัน คู่ค้า และคนในชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สินค้า รวมถึงบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและคนในชุมชน ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริง”

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือดังกล่าว สอดรับกับนโยบายของ OR ที่ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการแยก แลก ยิ้ม ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่ PTT Station เห็นความสำคัญของการแยกขยะ โดยจะนำขยะจากถังแยกแลกยิ้มไปขาย เพื่อนำเงินที่ได้ไปสร้างประโยชน์ให้ชุมชนในพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ และอีกหนึ่งโครงการที่นำเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอด คือ โครงการฃวดแลกยิ้ม ซึ่งทดลองติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติก PET ที่ PTT Station ในปี 2561 ที่ผ่านมา 

สำหรับประชาชนผู้สนใจมีส่วนร่วมใน “โครงการพลาสติก (คืน) สุข”  สามารถคัดแยกขยะและทำความสะอาดขยะพลาสติกในบ้านก่อน จากนั้นนำมาส่งคืนที่ PTT Station ณ จุดรับ หรือตู้พลาสติก (คืน) สุขในเฟสแรก บริเวณชั้น 1 อาคาร Energy Complex A, ชั้น 1 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และที่ PTT Station สาขาประชาอุทิศ-ลาดพร้าว โดยจะมีการขยายจุดรับที่ PTT Station อื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศต่อไป

Home
Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights