Home accessorieslamina “ลามิน่า” ร่วมลงนาม MOU “ม.ราชภัฎสวนสุนันทา” เสริมวิชาการสู่วิชาชีพ ตอบรับตลาดแรงงานจริง

“ลามิน่า” ร่วมลงนาม MOU “ม.ราชภัฎสวนสุนันทา” เสริมวิชาการสู่วิชาชีพ ตอบรับตลาดแรงงานจริง

by wa wa ztv
472 views

นางจันดา สายสมรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดย ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งรับมอบหมายจากอธิการบดี ” รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  ” ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โดยบริษัทฯ และมหาวิทยาลัย จะร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ผสมผสานสัดส่วนทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างลงตัว สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมเพิ่มอาชีพให้คนวัยทำงานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน

ร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนหรือพัฒนาบุคลากร นักวิจัย ทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนงานวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน อาทิ การทำโครงการวิจัย การเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง ตลอดจนความร่วมมือในการบริหารวิชาการแก่สังคม ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับพันธะสัญญา ‘ลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย’

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับ ลามิน่า คลิกที่นี่

Youtube
Home
Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights