Home News update โตโยต้า แบ่งปันโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม

โตโยต้า แบ่งปันโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม

by Gotz
2119 views

โตโยต้า แบ่งปันโอกาสทางการศึกษาสู่สังคมที่ยั่งยืน
มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 46 แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2561 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ อาคารจามจุรี 4 ห้องประชุม 202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด ทั้งการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการ ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด โตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ สู่การส่งต่อประสบการณ์การไคเซนธุรกิจด้วยระบบการผลิตแบบ โตโยต้า (Toyota Production System) ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนพัฒน์ รวมถึงการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับโอกาส ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคม ซึ่งดำเนินงานผ่านการมอบทุนการศึกษาประจำปี และกิจกรรมของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

โตโยต้า ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,555 ทุน รวมเป็นมูลค่า 16,296,000 บาท โดยในปีนี้ โตโยต้าจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นิสิตจำนวน 12 ทุน รวมเป็นมูลค่า 966,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาเครื่องกล)
3 ทุน มูลค่ารวม 252,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาไฟฟ้า)
1 ทุน มูลค่ารวม 84,000

คณะอักษรศาสตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น)
3 ทุน มูลค่ารวม 231,000

คณะรัฐศาสตร์
1 ทุน มูลค่ารวม77,000

คณะครุศาสตร์
1 ทุน มูลค่ารวม77,000

คณะจิตวิทยา
1 ทุน มูลค่ารวม84,000

คณะเภสัชศาสตร์
1 ทุน มูลค่ารวม84,000

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
1 ทุน มูลค่ารวม77,000

รวมทุั้งสิ้น 12 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 966,000-

นอกจากการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว โตโยต้า ยังให้สนับสนุนการศึกษากับภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ ในนาม “กองทุนโตโยต้า” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2549 -2561 โดยมอบทุนให้ปีละ 3.95 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 47,400,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับการเรียน การสอน และการวิจัยด้านภาษา และวรรณคดีญี่ปุ่น ให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights